top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 March 2024

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren. ‘Persoonsgegevens’ zijn in Verordening 2016/679 omtrent gegevensbescherming (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”) gedefinieerd als gegevens die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. Een identificeerbare persoon is iemand die, direct of indirect, door verwijzing naar een identificator zoals een naam, positiegegevens of specifieke gegevens betreffende gezondheid, geïdentificeerd kan worden. Deze verklaring geeft ook informatie over onze beveiligingsprocedures, uw privacyrechten (waaronder hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens) en welke bescherming de wet u biedt.

Deze verklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. We zullen u laten weten als dit het geval is en de toegepaste wijzigingen vermelden. We bevelen u tevens aan elke andere kennisgeving die u van ons ontvangt als we uw gegevens verzamelen of verwerken, goed door te lezen en te begrijpen.

Wij moeten vertrouwen op de juistheid van de persoonsgegevens die we over u verzamelen zodat wij kunnen voldoen aan de voorwaarden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden. We vragen u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van veranderingen in uw persoonsgegevens tijdens onze contractuele relatie.

Inhoud
 1. Wie zijn wij?

 2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

 3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

 4. Uw wettelijke rechten

 5. Uw wettelijke rechten – aanvullende informatie

 6. Dataretentie & beveiliging

 7. Derde partijen die persoonsgegevens ontvangen

 8. Afsluiting

1. Wie zijn wij?

‘Wij’ zijn Verdi Food B.V., actief onder onze handelsnaam ‘Verdify’. Wij zijn gevestigd te Villafloraweg 1, 5928SZ, Venlo, Nederland en we zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70122296. Onze website is https://www.verdify.nl. en https://www.noory.com/nl 

Verdify wil klanten op maat gemaakte recepten bieden die afgestemd zijn op hun gezondheidstoestand of gezondheidsdoelen. We bieden hiervoor een dienst waarmee gepersonaliseerde recepten worden samengesteld volgens uw voedingsbehoeften op basis van uw Noory profiel. Om deze service te kunnen bieden, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan de Verdify-website(s) of mobiele App verstrekt.

Uw privacyrechten, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of omdat dit nodig is voor de uitvoering van het contract dat we met u hebben gesloten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als u communiceert met Verdify, bijvoorbeeld als u de diensten van Verdify gebruikt en als u contact opneemt met de klantenondersteuning.

We hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor de monitoring van vragen met betrekking tot deze privacyverklaring en uw privacyrechten. Voor vragen over deze privacyverklaring en uw privacyrechten kunt u contact opnemen met onze FG via de onderstaande contactgegevens. We benadrukken dat de FG geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot vragen en/of kwesties die u aan de FG voorlegt.

Contactgegevens FG: privacy@verdifood.com

2. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens en met name de volgende:

 • Identiteitsgegevens: wij verzamelen uw naam.

 • Accountgegevens: wij verzamelen uw e-mailadres en wachtwoord.

 • Technische gegevens: via cookies of soortgelijke technieken verzamelen we uw IP-adres, cookie ID, webbrowser, tijdzone en locatie, de webpagina’s die u op onze website bezocht hebt en de advertenties die u hebt bekeken of waarop u hebt doorgeklikt, het besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparatuur.

 • Gezondheidsgegevens: wij verzamelen uw dieetgegevens en overige gezondheidsgegevens. Indien u een voedingsprofiel aanmaakt, verzamelen wij informatie over uw voedingsvoorkeuren en voedingsbeperkingen, ingrediënten die u wenst te vermijden, voedselallergieën, diëten, uw voorkeuren betreffende recepten en voedingsadviezen voor het gezin (‘dieetgegevens’). Daarnaast verzamelen wij de volgende informatie over u in het kader van uw gezondheid of conditie: geboortedatum, geslacht, lichaamsafmetingen (lengte, gewicht en BMI), activiteitsniveau en, indien van toepassing, een eventuele zwangerschap en of u borstvoeding geeft (‘overige gezondheidsgegevens’).

Gegevens ten behoeve van productbeschikbaarheid: wij verzamelen informatie omtrent uw woonland.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt en op basis van welke grondslag?

Wij verwerken uw identiteits- en accountgegevens om uitvoering te geven aan een contract met u (artikel 6(1)(b) AVG). Uw overige persoonsgegevens zoals hierboven aangeduid verwerken wij voor de volgende doeleinden mits u hier toestemming voor heeft gegeven (artikel 6(1)(a) AVG):

 • Aanmaken en aanbieden van een gepersonaliseerd, online voedingsprofiel voor de presentatie van een wekelijkse selectie van recepten op basis van uw voedingsprofiel;

 • Tonen van ingrediënten die beschikbaar zijn in de supermarkt in uw omgeving en waarmee Verdify samenwerkt;

 • Versturen van berichten voor marketingdoeleinden van Verdify, waaronder Verdify nieuwsbrieven;

 • Contact met ons voor niet-marketing doeleinden, zoals met betrekking tot vragen of problemen in verband met onze dienst.

 • Wij verwerken uw gezondheidsgegevens uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming zodat wij u passende, gepersonaliseerde ingrediënten en recepten kunnen bieden (artikel 9(2)(a) AVG).

4. Uw wettelijke rechten

Nadat u persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u zelf redelijke toegang tot die informatie zodat u die kunt bijwerken, wijzigen, verwijderen, of een overzicht ervan kunt downloaden. Meer in het bijzonder zijn dit uw rechten op basis van de huidige privacywetgeving:


Verzoek op inzage
U kunt om inzage van uw persoonsgegevens vragen die we over u verzameld hebben. U kunt een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bezitten en controleren dat we deze op rechtmatige wijze verwerken.


Verzoek tot rectificatie
U kunt om de rectificatie van de persoonsgegevens vragen die we over u verzameld hebben. U kunt onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bezitten, laten corrigeren alhoewel we de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt wel moeten natrekken.


Verzoek tot verwijdering (‘Recht te worden vergeten’)
Dit recht stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer verwerking hiervan is gebaseerd op uw toestemming en u deze toestemming intrekt, waardoor er niet langer een andere rechtsgrond voor verwerking is. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden bestaat deze verder te verwerken en als we uw informatie op onrechtmatige wijze hebben verwerkt. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke, wettelijke redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen. Indien dit het geval is en van toepassing is, zult u ten tijde van uw verzoek hierover op de hoogte gesteld worden.


Het recht op beperkte verwerking
U hebt het recht beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken als (i) u denkt dat de door u verstrekte persoonsgegevens niet correct meer zijn en u ons een bepaalde periode de tijd wilt geven om de onjuistheid van de persoonsgegevens te controleren, of (ii) indien verwerking onwettig is en u het beperkte gebruik van persoonsgegevens verzoekt in plaats van het wissen van persoonsgegevens, of (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van verwerking maar u deze gegevens nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. De persoonsgegevens die beperkt verwerkt dienen te worden op basis van (een van) deze voorwaarden, zullen alleen verwerkt worden op basis van uitdrukkelijke toestemming die door uzelf gegeven wordt.


Het recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens heeft u het recht overdracht te verzoeken van deze persoonsgegevens aan een derde partij

 

5. Uw rechten – aanvullende informatie

Recht op intrekking van toestemming
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming, zult u het recht hebben uw uitdrukkelijke toestemming in te trekken. Intrekking van uw uitdrukkelijke toestemming zal niet afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van toestemming is net zo eenvoudig als het geven van toestemming. Wanneer u heeft aangegeven onze marketingberichten te willen ontvangen, krijgt u hierin bijvoorbeeld een opt-out mogelijkheid. Wanneer u ons niet langer toestemming wenst te verlenen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens in uw voedingsprofiel, kunt u deze zelf in uw voedingsprofiel verwijderen.


In principe is dit kostenvrij
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. We kunnen in dit geval ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.


Verificatie van uw identiteit
Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen waarmee we uw identiteit kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw andere rechten kunnen verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan een persoon die het recht niet heeft deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om zo onze reactie te versnellen.


Klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Dataretentie & beveiliging

We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doelen te vervullen waarvoor we deze gegevens hebben verzameld, met name om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen vervullen door gebruik van andere middelen dan het bewaren van uw persoonsgegevens.

 

Onze websites zijn beveiligd, up-to-date en voldoen aan de meest recente beveiligingsrichtlijnen. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen op in de Europese Unie gevestigde servers van Google Cloud Platform (Google Ireland Limited). Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend worden, gewijzigd, bekendgemaakt of vernietigd worden.

 

We gebruiken beveiligingsprocedures en bedrijfssystemen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken tot de FG, bevoegde werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die om zakelijke redenen deze gegevens dienen te kennen. De persoonsgegevens waar zij toegang tot hebben, worden tot een minimum beperkt in verhouding tot het zakelijke doel waar ze voor bestemd zijn. Deze partijen zijn allen gebonden door een geheimhoudingsplicht.

7. Derde partijen die persoonsgegevens ontvangen

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor het leveren van onze producten en diensten – enkel en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede werking van Verdify, met betrekking tot bovengenoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen voor reclame of promotiedoeleinden. Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, werken we specifiek samen met:

 • Genzai B.V. voor het ontwikkelen van onze applicatie (website) en de bijbehorende functionaliteiten.

 • Google Ireland Limited voor het veilig opslaan van uw persoonsgegevens.

 • NextNovate voor het implementeren van de website en bijbehorende functionaliteiten op het Google Cloud Platform. 

 • Auth0 Inc. voor toegangs- en gebruikersbeheer, authenticatie en gegevensbeveiliging, waarbij de gegevensopslag plaatsvindt in de EU-regio.

 • Brevo, gevestigd in Frankrijk, voor het verzenden van e-mails naar onze gebruikers.

 • Zendesk Inc. voor het beantwoorden van vragen van gebruikers.

 • Pinterest Europe Limited en Meta Platforms Ireland Limited voor het bijhouden en optimaliseren van conversies en campagneprestaties.

 

We hebben aan de derde partijen waar wij mee samenwerken dezelfde gegevensbescherming- en vertrouwelijkheidsverplichtingen opgelegd die uiteengezet zijn in deze privacyverklaring. Indien en wanneer we andere derde partijen aantrekken voor het verstrekken van onze diensten, dan zullen we u hierover informeren, voor zover het delen van uw persoonsgegevens betreft. We zullen een samenwerking met een derde partij alleen aangaan als deze partij kan aantonen dat er geschikte veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de vertrouwelijkheid gegarandeerd kan worden.

 

8. Afsluiting

Zoals hierboven vermeld, kunt u contact opnemen met de FG voor vragen over deze privacyverklaring en/of uw privacyrechten. We merken tevens op dat indien we persoonsgegevens over u dienen te verzamelen in het kader van een contract dat we met u hebben afgesloten en u (een deel van) deze persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, wij mogelijk niet in staat zullen zijn het contract dat we met u hebben of met u proberen af te sluiten, uit te voeren. In dat geval zijn we mogelijk genoodzaakt de delen van het contract te annuleren die we niet kunnen uitvoeren. We zullen u hierover informeren als dit het geval mocht zijn.

bottom of page